Peace for the World

Peace for the World
First democratic leader of Justice the Godfather of the Sri Lankan Tamil Struggle: Honourable Samuel James Veluppillai Chelvanayakam

Friday, February 28, 2014

ஆரியகுளத்தில் மேலும் ஒரு புத்தர்சிலை; இன்று திறந்து வைப்பு

news
logonbanner-1
26 பெப்ரவரி 2014, புதன்
யாழ்ப்பாணம் ஆரியகுளம் சந்திப்பகுதியில் உள்ள நாகவிகாரையில் மேலும் ஒரு புத்தர்சிலை இன்றைய தினம் கண்டி அஸ்கிரிய பீடாதிபதி உதுஹம ரத்னபால சிறி புத்தராக்கித மகாநாயக்க தேரரால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

மதங்களுக்கு இடையே நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் கண்டி அஸ்கிரிய பீடத்தை சேர்ந்த உதுகம ரத்னபால சிறி புத்தராக்கித மகாநாயக்க தேரர் இன்று யாழ்ப்பாணத்திற்கு விஜயம் மேற்கொண்டு இந்துமத குருமுதல்வரை சந்தித்து கலந்துரையாடினார்.

அதனையடுத்து நாகவிகாரைக்குச் சென்று புத்தர் சிலை ஒன்றினையும் திறந்து வைத்து பிரித்ஓதி வழிபாட்டில் ஈடுபட்டார்.

மேலும் குருநகரில் உள்ள இராணுவ முகாம் ஒன்றிலும் புத்தர் சிலை ஒன்று திறந்துவைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.


- See more at: http://onlineuthayan.com/News_More.php?id=186232683327396359#sthash.BqE9rOTC.dpuf

A case for the racism paradigmBy Izeth Hussain- 

What are ethnic problems about? Almost invariably they are about discrimination. Sometimes ethnic groups claim the right to establish a separate state on the principle of self-determination and that is the source of some ethnic problems. But for the most part even they are willing to forego the claim to a separate state if they are given fair and equal treatment – that is, if they are not subjected to discrimination.

So, discrimination is of the very essence of ethnic problems. But there is a curious lacuna in the terminology used in ethnic discourse. In the act of discrimination x is the subject who discriminates against y who is the object of discrimination. What is the term to designate x? There is no such term as "ethnicist" unlike the term "racist" in the discourse of racism. Therefore ethnic discourse neatly elides away what is at the very core of ethnic problems: discrimination. That suits the purposes of majoritarian racists.

Also revealing is the discourse on national identity. From 1989 to 1994 I participated in several seminars on national identity, and I even presented papers at a couple of them. At that time the widespread assumption in the intellectual community was that the answer to the ethnic problem was to work out an authentic Sri Lankan national identity transcending our ethnic and other identities. Maybe, but how was that to be done? As far as I can recall that question was hardly ever addressed. I myself came to the notion that developing a transcendent national identity would be possible only if the minorities are given fair and equal treatment – that is if they are not discriminated against. They would then develop a sense of togetherness, of belonging, of being not just in Sri Lanka but of Sri Lanka. A scholar researching all that dreary material on national identity would probably find that it was only I, a minority member, who stressed the importance of the problem of discrimination in connection with national identity. The majority members ignored that problem. That was possible and convenient within the confines of ethnic discourse. On the other hand, the discourse of racism would bring the problem of discrimination to the forefront.

It is a curious fact that the term ‘racism’ has come into vogue in Sri Lanka in recent years, and it looks like it is in the process of replacing the earlier ubiquitous ‘communalism’. But, what is meant by ‘racism’ is not properly understood, certainly not in the way that it is very widely understood in the West. It seems to me important to bring about a proper understanding of what is meant by ‘racism’ because the paradigm of racism can enable us to handle our ethnic problems much more effectively than in the past, benefiting greatly from the vast experience gathered in the West in countering racism. The way we have handled our ethnic problems up to now has been – to put it in one precise eloquent word – idiotic.

I will not attempt to define ‘racism’ because all such political terms – for instance democracy, Fascism, terrorism and so on – can have over a hundred definitions and yet none of them will be definitive in the sense that it commands universal assent. Instead, I will provide some pointers to show how the term is understood today. The core idea is that some ethnic groups are inherently, intrinsically, essentially, enduringly, almost unchangeably inferior to others. At this point I must make a clarification. Traditionally, in the West, racism was understood to mean that some races were genetically and unchangeably inferior to others. But it came to be established that there is no such thing as a pure race, and besides it has proved impossible to establish that the inferiority of an ethnic group has been genetically determined. Therefore, ‘race’ has come to be replaced by ‘culture’ in the sociological sense, and we now have paradoxically racism without race. The important point, however, is that under modern racism some ethnic groups are seen as essentially inferior to others.

I must now explain what is meant by ‘essentialism’ as it is the key concept in race theory. This is what Pierre Andre Taguieff, one of the foremost theorists of race, has to say about it, in my literal translation: "Mode of thought which consists in attributing to all members of a group, and tendentiously to them alone, certain characteristics, explaining these by the nature or essence of the group, (by its natural dispositions) rather than by situational factors".

Certain consequences follow from the above definition; one is what has been called ‘synechdocic substitution’, by which is meant the application to the whole of what is true only of the part. For instance, I am an orthodox Sunni Muslim and I am proud of being so, in which way I am a typical SL Muslim, but at the same time I am thoroughly Westernised and some would say an intellectual, in which ways I am not a typical SL Muslim. But the racist would say that the Westernisation is bogus and being an intellectual intolerable pretentiousness and that in essence I remain a trader, cunning, unscrupulous, and all out for gain. What might be true of a part is thus being applied to the whole. All this points to another characteristic of the racist: the propensity to think in terms of stereotypes.

One of the most important characteristics of racism is irrationality, which for some reason is not given central importance in race theory. It is not an exclusive defining characteristic because non-racists can be irrational, but it is an integral part of racism that should be given central importance because of its terrifying destructive and self-destructive potential. I have pointed out in an earlier article that it is arguable that Hitler lost the Second World War because of his racist belief that the Soviet Union would very quickly cave in to a German invasion. The reason why racism and irrationality go integrally together requires investigation. I have in mind some brilliant thinking by Bertrand Russell, not on racism but on irrationality, which cannot be covered in this article because it includes some complex philosophical arguments. So, I will merely quote the following from his 1935 essay, The Ancestry of Fascism: "Rationalism and anti-rationalism have existed side by side since the beginning of Greek civiisation, and each, when it has seemed likely to become completely dominant, has always led, by reaction, to a new outburst of its opposite".

In concluding this exposition of what is meant by racism I must make an important clarification. Ethno-centric prejudice is not the same thing as racism. One of the great anthropologists of the last century, Claude Levi-Strauss, wrote that there is not a single ethnic group, even those lost in the depths of the Matto Grosso jungle, which does not believe that its way of life incarnates all the best of which human life is capable. Suspicion and a jaundiced view of the Other may be practically ubiquitous all over the world. But if that is racism, it would not be particularly objectionable because it would be seen simply as part of the human condition. But, it is seen in the contemporary world as deeply objectionable, indeed as a disease that is containable and corrigible, if not entirely ineradicable,

Racism, therefore, is not just a matter of perceiving the Other negatively. Perception has to lead to action that is inimical to the legitimate interests of the Other. Perceiving the Other as essentially inferior, or as too alien to allow positive rapport with him or as threatening and dangerous, could lead to his being discriminated against, his being excluded in various ways, and even his being subjected to genocide. Perception is, of course, important because that is what could lead to negative action.

The above is in broad outline what I have in mind by the paradigm of racism, which I hold will lead to far more effective action on our so-called ethnic problems than has been the case hitherto. We can learn a great deal from the West about action to counter racism, a field in which they have much expertise after 1945. We urgently need legislation against hate speech. We need an Equal Opportunities Bill, which in fact was mooted in the late ’nineties by Prof. G. L. Peiris but was shamefully allowed to lapse by CBK. We need the equivalents of the West’s Race Relations Boards. And so on.

I believe that what we need, above all, is to bring about a widespread awareness that it is racism that has been wrecking our ethnic relations over many decades, racism on both sides of the ethnic fence, with the Muslims relentlessly bootlicking the Sinhalese power-elite. We need the equivalents of RAT (Racism Awareness Training) programmes that are in use in some Western countries, because most Sri Lankans I believe are not even aware of their own racism. We need to be made aware that it is the essentialising habit of mind that is at the core of racism that underlies our unconscionably protracted ethnic imbroglio: the Sinhalese believe that the Tamils are essentially separatist and will use devolution only to strike out for Eelam, while the Tamils believe that the Sinhalese will never give them fair and equal treatment because of an essential and unchangeable Mahawamsa mind-set.

I will conclude this article by looking at our ethnic imbroglio through another perspective: that of tribalism and universalism. We cannot transcend tribalism and racism through counter-tribalism and counter-racism. We can do that only through universalism. In Sri Lanka the four great world religions are flourishing, which by definition as world religions transcend tribalism and racism. Furthermore, the wider ecumenism establishing common ground between the four great world religions has been much in vogue in recent decades. But, the world religions can also be used only for the affirmation of group bonds and no more than that. The example of Islam in Sri Lanka is very striking. I believe that of all the great world religions Islam is the most universalist with a deep in-built abhorrence of tribalism and racism. But, in recent decades we have seen our Muslims use Islam for the affirmation of group bonds to what looks like a pathological extent. We cannot attain universalism through our religions. Is it – a heretical thought that will drive some Sri Lankans to fury – that we can attain universalism only through Westernisation?

Izethhussain@gmail.com
John Kerry blames EPDP 
By Gihan Nicholas- March 1, 2014
 
The Eelam People's Democratic Party (EPDP), led by Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development, Douglas Devananda, has been accused by the United States of having committed acts of intimidation, extortion, corruption and violence against civilians in Jaffna.
 
In its annual Human Rights Report released Thursday (27), the US Department of State has expressed its concern over the pro-government paramilitary outfits such as the EPDP.
 
"There were persistent reports of close ties between pro-government paramilitary groups such as the EPDP. These groups served more of a military function, often working in coordination with security forces, they increasingly..took on the characteristics of criminal gangs as they sought to solidify their territory and revenue sources in the post-war environment," the report released by US Secretary of State, John Kerry,states.
 
The EPDP has also been accused by the report of attacking the house of Tamil National Alliance (TNA) candidate, Ananthi Sasitharan, on the day prior to the Northern Provincial Council (NPC) polls. Among the injured was K. Sugash, legal advisor for the local election monitoring organization, People's Action for Free and Fair Elections (PAFFREL), who said that he revealed his identity to the attackers prior to the assault.
 
The annual HR report released by the US Department of State also goes on to state that on 6 May 2013 a 12-member squad of alleged EPDP members on motorbikes had attacked President of the War Affected People's Movement (WAPM), V. Sahadevan, and Treasurer P. Pushparaja with cricket bats near the Jaffna District's Secretariat.
Yet another accusation raised in the report constitutes the remanding of EPDP member, Kanthasuwamy Jagadeswaran, for having sexually abusing and killing a 13-year-old girl. The report denotes that DNA and blood testing had reportedly confirmed Jagadeswaran's involvement in the incident and at the year's end, Jagadeswaran remained in prison on remand devoid of a court judgment.
 
However, when contacted, EPDP Spokesmen Nelson Edirisinghe, categorically denied all allegations against the party and said they were motivated on a personnel vendetta of the diaspora and other LTTE sympathizers.
"The EPDP, ever since it entered the democratic framework, has never committed a single offence. These are baseless allegations. From polls held in 1994, up to date, Minister Devananda has been the only Tamil politician who has garnered the highest number of votes and is a parliamentarian. We accept that there may be flawed party members in the EPDP. We have dealt with them accordingly. However, we will take adequate measures to counter the allegations which have been raised in this report. They will be made public in the near future," Edirisinghe added.

When a dynasty read the future and It takes a Kumaratunga to pack up and quit

SRI LANKA BRIEF
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, the former President of Sri Lanka, has among her photographs a collector’s item taken when she was an 11-year-old girl. Crowded into the frame are no less than five South Asian Prime Ministers who served at different times over five decades in the 20th Century: her father S.W.R.D. Bandaranaike, mother Sirimavo Bandaranaike, herself (she was Prime Minister before she went on to win the presidential election in 1994), Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. There might have been six Prime Ministers in that photograph had Mrs. Gandhi taken her son Rajiv along on that visit to Colombo in 1956.

Politicians Understand Other Politicians: Mahinda Rajapaksa


March 1, 2014
President Mahinda Rajapaksa on Friday provided New Delhi with a ready excuse for a likely vote in favour of a US backed resolution at the UN Human Rights Council Session this month, saying electoral compulsions in the country were understandable.
“Last year they voted against us. This year we do not know what they will do. But they have to face an election and must think about the future. As politicians we understand other politicians,” President Rajapaksa told the Foreign Correspondents Association at Temple Trees last afternoon.
Mahinda FCAHe acknowledged that he was “uncomfortable” about the resolutions against Sri Lanka at the UNHRC,  and said he believed there should not be any resolutions against the country at all.
Asked if he believed the US was aiming at regime change by bringing resolution after resolution at the Council, Rajapaksa responded that there could be a ‘hidden agenda’. “As long as the people are with me, I am not afraid,” he added.
Sri Lanka’s president on Friday acknowledged his discomfort at the prospect of being censured by the UN’s top rights body, as he accused Washington of treating Colombo like Muhammad Ali’s “punching bag”.
External Affairs Minister G.L. Peiris who also attended the meeting with the foreign correspondents said that the Sri Lanka issue was becoming a “nuisance” for member states of the UNHRC. “There is no appetite for this type of disproportionate resolution in Geneva,” Peiris said.
Rajapakse’s unease at the likely upbraiding in Geneva was echoed by his Foreign Minister Gamini Lakshman Peiris who told the gathering: “We feel acutely uncomfortable by the pressure brought on us by a powerful country.”
*Photo credit – Facebook Page - Foreign Correspondents’ Association of Sri Lanka
Six arrested over Padduka pawn centre robbery
By Premalal Wijeratna- March 1, 2014 
 
The Mirihana Special Crime Investigation Unit yesterday arrested six suspects, including two disabled soldiers, in connection with the 12 February robbery of gold jewellery, valued at Rs 10 million, from a pawning centre in Padduka.
According to a high ranking police officer, in charge of the investigation, the revolver used to carry out the heist as well as 1,870 gms of stolen gold jewellery has been recovered from the possession of one suspect.
 
The suspects, who had arrived on two motorcycles, had executed the heist and immediately fled the scene.
Police state that the heist had been masterminded by the father of a female employee of the pawning centre. That individual is said to be an experienced burglar residing in Padaviya.
 
The suspect, who had often taken lunch to his daughter, had observed the manner in which the jewellery was being placed in the vault of the pawning centre. He had thereafter gained knowledge that the CCTV camera at the centre was dysfunctional.
 
However, at the time of the heist, the CCTV camera had been replaced and the suspects had been unaware that it was capturing footage of the pawning centre.
 
Subsequently, police were able to apprehend the suspects using the footage recorded on the device.
Police had ferreted out the suspects while they had been hiding at a boarding house in Peradeniya. Part of the stolen jewellery has been pawned by the suspects. Further investigations into the incident are underway.

VIDEO: GUNMEN OPEN FIRE AT ELIYANTHA WHITE’S VEHICLE; NO INJURIES REPORTED

VIDEO: Gunmen open fire at Eliyantha White’s vehicle; no injuries reported 


February 28, 2014 
Ada DeranaThe official vehicle of Dr. Eliyantha White, President Mahinda Rajapaksa’s personal physician was shot at early today morning, Police said. The shooting had occurred down Edirisinghe Road, Mirihana at approximately 4.30am today.

Police claimed that two gunmen who had come on a motorcycle had opened fire and fled. Eliyantha White had not been inside the vehicle at the time of the shooting and his driver had escaped unhurt. Police have commenced investigations into the incident.


Vehicle of President’s physician White shot at


article_image
By Madura Ranwala- 

The damaged car (Pix by Upali Waidyajeevaka)

A car belonging to Eliyantha White, President Mahinda Rajapaksa’s personal physician, was shot at near his residence at Mirihana by two unidentified gunmen in the early hours of yesterday.

White was not in the vehicle being driven by his driver at the time of the incident.

Police spokesman SSP Ajith Rohana told The Island that the driver had not been hurt but the rear windscreen of the car had been damaged by three bullets.

Mirihana police have commenced investigations following a complaint lodged by the driver.

The Police Spokesman said the car had been moving towards the house of White’s mother, on Kottawa road, when it came under fire.

White who heard the shots from his house said: "I heard sounds like bursting fire crackers and later came to know that my car had been attacked as soon as my driver left home to get some essential items for a religious ceremony."

Sources said that White’s security personnel had been withdrawn a few months back.

Eliyantha Lindsay White is a spiritual healer who also uses herbs. He claims to have healed ailments of some prominent cricket players including Lasith Malinga, Gautam Gambhir, Sachin Tendulkar and Ashish Nehra.

However, he is not a registered medical practitioner.
Suicides now and hardly any then

 February 28, 2014
There have been a spate of schoolgirl suicides and fingers of accusation pointed this way and that, even at Facebook. The National Child Protection Authority (NCPA) rushed in where it should have taken time before taking the drastic step of arresting a Principal because he had scolded a girl and she committed suicide. That has caused a rumpus. The principal should not have been arrested so fast since the case should have been delved into and then the drastic action taken, if it was really necessary. A person such as a Principal of a school should be given due respect. We saw on TV protests by teachers and principals and the vowing that they, in future, would not discipline the children in their schools. God forbid! Things are already out of hand in schools; how would it be if all teachers and principals take no notice of students' behaviour.

People’s voice in foreign policy debates lacking in East and West 


article_image
February 26, 2014, 12:00 pm

UKRAINE, Kiev : (FILES) Photo taken on December 11,2013 shows Berkut riot police storming the barricades set up by pro-EU protestors on Independence Square in Kiev. Acting interior minister Arsen Avakov announced on his Facebook account that he was dissolving the feared unit effective immediately on February 26, 2014. "The Berkut is no more," the 50-year-old wrote. AFP

With Ukraine flaring into civil strife of a murderous kind, an issue to be raised is the extent to which ‘the voice of the people’ is proving a decisive influence in the shaping of US and Russian policy on this latest crisis which is seeing these major powers in a standoff with each other. This poser may come as a surprise to some because foreign policy anywhere is seen as best left in the hands of Foreign Ministries, connected high profile ‘dignitaries’ and numerous ‘specialists’, who are usually ‘Far From the Madding Crowd’.

A recent AFP commentary on the conflict, could be considered a suitable ‘kick –off’ point for a discussion of this question of the lack of public participation in foreign policy debates and discussions. Ending the commentary the reporters said: ‘So while Washington is outraged at the carnage when troops fire on protestors in Kiev – and may impose sanctions, few in Washington argue the showdown is a dominant US national interest.’

Leave alone governments, it is seldom or never that international news agencies conduct extensive public opinion surveys on foreign policy issues of relevance to Western states in particular. These sections of the media are generally quite content with gathering the opinions of ‘specialists’ on the issues in focus, such as academics and think tanks, but it is rarely that public opinion surveys are held to sound out the people on critical questions. Thus, it is only the opinions of ‘experts’ which are projected as of crucial interest. In the above instance, it is only opinion in ‘Washington’ which is seen as mattering.

The conclusion of the commentary just quoted refers to the ‘national interest’, but it is an open question whether the opinion of the ‘nation’ was sought by the ‘experts’ whose pronouncements on the Ukraine crisis are given in the news analysis. It is plain to see that ‘the few in Washington’, that is ‘expert opinion’, are merely voicing the views that are circulating among themselves, who amount to a microscopic minority among the US public.

It is very likely that the majority of the US public would consider the relevant conflict as being of little interest to them too, and therefore, as having little bearing on the national interest, but this position is not obtained through a public opinion survey. It is presumed that the opinions of ‘experts’ are representative of the views of the wider public. This is, of course, not necessarily so, as the mass public protests in the West against the Western military incursion of Iraq in 2003 graphically illustrated. The people anywhere tend to be wiser than their ‘masters’ on many matters of national importance.

Therefore, it is the states and ‘experts’ who are usually seen as deciding what the national interest is. Such skewed thinking on foreign policy issues is common to most countries and it could be said with some certainty that democratic consultations or debates in which public participation figures, in matters of foreign policy, are absent in the majority of countries, including those that claim to be ‘liberal democracies’.

This brings the observer and analyst to the larger question of who usually decides what the national interest is. Is the Lankan public, for instance, asked by the state as to what its prime interests are in the field of foreign policy? Isn’t it usually told by the state and other public actors what its position should be on issues in foreign policy?

If these questions are answered frankly, it would be plain that the people have little or no decisive voice in determining what the national interest is. Nor are their views sought on questions of foreign policy. These issues are decided for them primarily by governments, political parties and forces and social institutions, such as, the media. Thus, is democracy seriously impaired.

A question now being posed by sections of the Western media, in relation to the differences which are emerging between the US and Russia on the Ukrainian conflict, is, whether they are not evincing Cold War-type conduct towards each other. Some of the ‘specialists’ quoted by the media see Russia as trying to protect its Cold War era ‘spheres of influence’ in Eastern Europe through its current policy postures on the Ukraine.

‘We consider this idea of spheres of influence to be a wildly outmoded notion…We’ve been clear about that with the people of Ukraine, we’ve been clear about that with Russia’, a senior US State Department official was quoted saying.

The West is also showing signs of being perturbed over the possibility of Russia using military pressure on Ukraine, in the style of the old Soviet Union, to make it succumb to its wishes. US Secretary of State John Kerry is reported to have told his Russian counterpart that it was ‘the United States’ expectation that Ukraine’s….democratic freedom of choice will be respected by all states.’

While Russia is yet to make any concrete, practical moves in relation to the conflict, it is clear that the US is at present making some presumptions that justify the observer in seeing it as predisposing itself to Cold War-type thinking and posturings. While it is all too obvious that Ukraine is divided and in the throes of disunity, the worst that could happen to it is for a seeming solution to be imposed on it, through Western governments’ intervention and pressure. This could prove as divisive and disruptive as a Soviet-style military intervention.

While interested external state actors are having their say on the conflict and are also probably preparing themselves for some form of intervention in it, no thought is given, by states, to the democratic obligation to listen to all domestic sides in the Ukrainian strife and to bring them into the decision-making process. The Ukrainian public must be heard across all divisions but this does not seem to be happening. It is clear that domestic political and military formations do not fully represent the Ukrainian people. The people need to be heard out on what they see as good for them. Likewise, Western publics must be asked for their views on Ukraine.

No doubt, the issues in the Ukraine are of some complexity. It would be naïve of the analyst to expect simple answers to them. But superficial, conventional thinking on the part of external state actors in particular, could only take Ukraine in the direction of Egypt and Libya. In all such ‘hot spots’ the people have been left out of the decision making process and armed groups made to decide what’s good for them, under the guise of adhering to the norms of democracy. If the people are brought to centre stage, and made to decide on the national interest, the conflicts could prove more manageable.

Eta monitors 'working for peace' in Spain's Basque region

23 February 2014 
BBCMonitors working to secure the disarmament of Eta militants in Spain have insisted that their only goal is to achieve peace in the Basque region.
Members of the International Verification Commission (IVC) spoke after facing questions by judges over a recent meeting with masked Eta members.
The IVC announced on Friday that the Basque separatist group had put a small number of its arms "beyond use".
Eta declared an end to its armed campaign in 2011.
It has killed more than 800 people over four decades.
'Transparent'
The Spanish government refuses to negotiate with the militants, regarding them as terrorists.
It also does not recognise the work of the IVC, a group of former international politicians and diplomats, which aims to provide verification of Eta's January 2011 ceasefire and subsequent declaration of a "definitive end of violence".
In a video released on Friday, two IVC members were seen inspecting weapons that they said had been put out of use.
Head of the International Verification Commission (IVC) Ram Manikkalingam speaks to the media in Madrid on 23 February 2014IVC head Ram Manikkalingam said his organisation did not know the identity of the militants they met
But an organisation representing victims of the violence in the Basque Country asked a judge to question the IVC about the identity and whereabouts of the Eta militants.
The team members told the court they did not know who the militants they met were nor where Eta weapons were kept.
Commission head Ram Manikkalingam pledged to be "transparent" and cooperate with the tribunal.
"We are working for the consolidation of peace and coexistence in the Basque country," he said after leaving the court.

Singapore: Festering Wounds In Little India


 by Prof. V. Suryanarayan
( February 28, 2014, Chennai, Sri Lanka Guardian) In a turbulent region, characterized by xenophobia, the Republic of Singapore was considered to be an oasis of stability and orderly progress.
The Republic’s rapid economic strides made it an object of envy and admiration. But this image suffered serious setback following the unprecedented violent clashes in “Little India” between Indian migrants and security forces in December 2013. The spark was provided by the killing of an Indian worker by a bus. Angry spectators took the law into their own hands, went on a rampage and destroyed public property. The police soon arrived on the scene and brought the situation under control.
The immediate response of the Singapore Government was to detain large number of Indian workers who had congregated in Little India to spend the Sunday evening. 53 migrant workers were to be deported and 28 workers will face prosecution and, if convicted, will have to undergo imprisonment, in addition to caning, which is universally considered to be inhuman and barbarous.
Prime Minister Lee Hsien Long downplayed the seriousness of the incident and characterized it as an “isolated incident caused by an unruly mob”. But perceptive observers of Singapore scene are of the view that frustration, disenchantment and anger have been developing among migrant workers. A closer look at Singapore’s political evolution from 1963, when Singapore got its independence with the formation of Malaysia, provides illustrations of ethnic discontent among all three major ethnic groups - Malays, Chinese and Indians.
In order to understand the problem in proper perspective, it is necessary to highlight certain unique characteristics of Singapore. Since the founding of modern Singapore by Stamford Raffles in 1819, Singapore was made a free port and it attracted migrants from China, India and Malay world. What is more, from the beginning, the Chinese outnumbered indigenous Malays and immigrant Indians. The population of Singapore today is estimated to be 5.26 million, of which the Chinese constitute 74 per cent, Malays 13 per cent and Indians 9 per cent. Of the total population of 5.26 million, 3.27 million are Singapore citizens, half a million are permanent residents and 1.46 million are foreigners. In Singapore one does not notice abject poverty, but there is increasing disparity between the filthy rich and the relatively impoverished many. The local people resent the presence of foreign workers who contribute to overcrowding in public transport and have hiked the cost of living. Singapore citizens of Indian origin are one of the worst affected. According to informed sources, the per capita income of a Singapore citizen of Indian origin is less than the national average. Complicating the situation, there is also a big divide between the highly qualified affluent expatriate Indians and local Indians. They do not interact with one another. Stay in any good hotel, invariably the girl who cleans the room and the toilet will be a local Tamil girl.
Singapore’s demography has undergone rapid transformation during last thirty years. Economic progress had been steady and this development has been fuelled by migrant workers. Singapore citizens are not available or are unwilling to work in sectors ranging from construction to domestic chores. According to the White Paper on population published in January 2013, the population of Singapore in 2020 will be 6.9 million, of which citizens will account for 3.8 million, permanent residents 0.6 million and migrant workers 2.5 million. There is an intense debate taking place among intelligentsia in Singapore as to what is the appropriate balance between growth and quality of life. Many Singapore citizens want quality of life to be maintained whereas the Government subscribes to the view that rapid economic growth alone can provide for a good standard of living.
The migrant workers suffer serious disadvantages. According to Human Rights Watch, “Foreign workers in Singapore, both men and women, are subject to labour abuses and exploitation through debts owed to recruitment agents, non-payment of wages, restrictions on movement, confiscation of passports, and, in some cases, physical and sexual abuse”. What is more, Singapore is an authoritarian state, laws provide for detention without trial, parliament has become a rubber stamp for government legislation, press is controlled and dissent frowned upon. It is all the more tragic because, in the formative years of the Peoples Action Party (PAP) Lee Kuan Yew and his colleagues were passionate advocates of Democratic Socialism.
The first expression of discontent in post-independent Singapore came from Malay community and communal riots took place in July and September 1964. It was a direct outcome of the Malay fear that the policies and programmes of the PAP government will adversely affect the pre-eminent position of the Malays in Malaysia. The Malays in Singapore felt that after the formation of Malaysia they would also be entitled to special rights and privileges as their counterparts in the mainland. Lee Kuan Yew not only rejected their demands, he was also unwilling to negotiate with the United Malays National Organisation (UMNO) as the representative organization of Singapore Malays. Emotions were whipped up by both sides and a tense atmosphere ensued. The mischief makers exploited the procession which took place on the Prophet’s birth day and started the riots. Violence spread far and wide. After an uneasy peace for about six weeks, riots occurred again in early September 1964.
The Chinese migrant workers expressed their discontent in November 1962. This involved Chinese drivers employed in the public transport company SMRT. The Chinese workers were indignant because for the same work Singapore and Malaysian workers were getting more remuneration. On November 26, 2012, 171 workers spontaneously refused to report for work. The Government came down with a heavy hand. Few of them were detained and few others were deported to China.
Little India is located in the heart of Singapore. It has a number of shops, hotels, bars, temples, churches and mosques. After working hard for six days in a week, the Indian migrant workers congregate in Little India to meet their friends and unwind themselves. And on that fateful Sunday in December Kumaravel Shaktivel, after getting inebriated, met a tragic end. The pent up emotions of the assembled Indians burst into the open and they ran amok in Little India. The violence is an outward expression of the accumulated grievances of the migrant community in Singapore.
Singapore is in the horns of a dilemma. On the one hand, it wants to register continued economic progress, and, for attaining that goal, migrant labour is an essential pre-requisite. But if there is no mechanism to look into and solve the problems of the migrant labour amicably, it is very likely that simmering discontent may erupt once again, tarnishing the fair image of the country.
 
(Dr. V. Suryanarayan is former Director and Senior Professor, Centre for South and Southeast Asian Studies, University of Madras)

Burma expels Médecins Sans Frontières, further isolates Rohingya

Rohingya refugees
Pic: AP.
By  Feb 28, 2014
Asian CorrespondentIn August 2012 the Bangladeshi government placed a ban on charities providing aid to the Rohingya. The reason was that Bangladesh feared the aid would create a pull factor for more refugees to come across from western Burma and settle in the country. It’s the same reason why the UN’s refugee agency has only been allowed to register around 28,000 of the 300,000 Rohingya who live in camps or squatter tenements in the Cox’s Bazar region of Bangladesh. In essence, Dhaka doesn’t want Rohingya in the country, and the most effective way of driving them out, short of a pogrom that would create an international scandal, is to cut off a key lifeline.
A similar situation is now being mirrored across the border in Burma’s Rakhine State. The spokesperson for the Burmese government, Ye Htut, announced on Friday that the license for the French aid group Médecins Sans Frontières (MSF), which has been assisting Rohingya driven into camps following several outbreaks of violence in 2012, would not be renewed. The outcome is that they will likely be kicked out of Burma, where they’ve been working since 1992. The main reason given by the government relates to MSF’s claim that it treated 22 people with knife and gunshot wounds following the alleged massacre of 48 Rohingya men, women and children in Maungdaw in northern Rakhine state in January. The government has consistently denied reports of a massacre first raised by the UN, which said security forces were involved. It asked MSF to present government officials with the victims, something MSF obviously wouldn’t do given confidentiality codes. Ye Htut also included MSF’s hiring of ‘Bengalis’ – government speak for Rohingya – as staff members as a reason for its expulsion.
In January the government withdrew resources from a hospital near to the Thae Chaung refugee camp in Sittwe, the capital of Rakhine state. When I visited the hospital in February it was empty – no doctors, no equipment, no patients. The reasons are unclear, but regardless, the extra burden will have been placed on the likes of MSF, whose resources are already over-stretched. In the past, Rakhine mobs have blocked aid from entering refugee camps holding Rohingya, and MSF has been the target of frequent mass protests in Sittwe.  The anger towards the aid group among Rakhine Buddhists relates to perceptions that MSF and other bodies provide disproportionate aid to Rohingya, forgetting that in crisis situations like that in Rakhine, dispersal of aid is weighted according to the needs of recipients (some 140,000 Rohingya have been displaced, a number that far outweighs that of Rakhine, although Rakhine have certainly been victim of attacks from Rohingya mobs and many remain in camps). For the government, MSF’s treatment of those who survived the massacre makes the group’s presence in the country very awkward given it can both counter Naypyidaw’s claims that nothing happened, and counter claims that security forces have remained innocent parties in the violence – the gunshot wounds suggest otherwise.
Cutting aid to a group being targeted by the local population on ethno-religious grounds spells potential disaster, given there is no sympathetic public to step in and help. While the UN is still active in Rakhine state and providing aid to Rohingya, the move to expel MSF bodes very ill – it suggests the government is prioritizing the shoring up of its own image over the desperate needs of 140,000-plus people.
And it goes beyond just Rakhine state: MSF currently treats over 30,000 HIV/AIDS patients across the country and more than 3,000 TB patients, and accesses remote parts of the country where healthcare is lacking. Last year it conducted nearly 480,000 primary healthcare consultations across the country. It has been so busy because the government provides scant resources for its population, allocating only around 5.7% of the annual budget to healthcare – claims by the Rakhine state health officials today that the government can “fill the gap” created by MSF’s departure look highly dubious, given that Rohingya access to healthcare is made difficult on account of them not being citizens. Furthermore, security guards outside the Rohingya ghettos that have formed in Sittwe have said they will not let Rohingya visit the town’s main hospital unless in case of an emergency, meaning they are forced to travel to clinics in the refugee camps – clinics that until today were mainly run by MSF.
Experts have warned that all the elements of the persecution combined together – statelessness, restrictions on mobility, birth control, coordinated violence, discrimination on the grounds of race and religion, and so on – signal a campaign of ethnic cleansing. Yet it’s one that doesn’t have to rely on violence to achieve its goal – conditions can be made so intolerable that Rohingya realise they can no longer live in Burma, hence the tens of thousands who flee on boats each year. Another lifeline that helped keep the heads of those who remained above water has been cut – like Bangladesh, it becomes an effective way of forcing a population out. The government’s proactive involvement in this is a signal of intent, and marks a dramatic worsening of the situation in western Burma.

Thursday, February 27, 2014

US Human Rights report accuses Sri Lankan Security forces of committing human rights abuses


Lankapage LogoFri, Feb 28, 2014, 12:56 am SL Time, ColomboPage News Desk, Sri Lanka.

U.S. Department of State - Great Seal
Feb 27, Washington, DC: The United States in a damning report today accused that Sri Lankan authorities maintained effective control over the security forces and the security forces committed human rights abuses.The Section on Sri Lanka of the 2013 US Human Right Report